Διαφημιστικές δράσεις ύψους 13,65 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΤ το πρώτο εξάμηνο του 2016

Διαφημιστικές δράσεις ύψους 13,65 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΤ το πρώτο εξάμηνο του 2016

Οι αρμόδιοι Υπουργοί και συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ενέκριναν την υπ’ αριθμ. 9/Συν. 2η /27-1-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Τουρισμού του Α΄ Εξαμήνου 2016.

Η απόφαση αφορά σε δράσεις την εφαρμογή των οποίων ο Οργανισμός προγραμματίζει εντός του Α΄ Εξαμήνου του έτους 2016 και η διάρκεια της υλοποίησής τους δύναται να επεκτείνεται και στο Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016, συνολικού κόστους δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (13.650.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και τυχόν απρόβλεπτων εξόδων υλοποίησης διαφημιστικών δράσεων, συναλλαγματικών διαφορών, τραπεζικών εξόδων αποστολής και λοιπών κρατήσεων και εξόδων, όπως αυτό αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.

Το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (13.650.000,00€) θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. οικ. έτους 2016, ως εξής:

α) Ποσό εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.550.000,00€) το έργο 2012ΣΕ01100000 «Διαφήμιση – Προβολή Διαφημιστικών Προγραμμάτων» του Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2016, με Κ.Α.Ε. 9491.15.

β) Ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000,00€) τον Κ.Α.Ε. 9891.01 «Δαπάνες Διαφημίσεων τρέχοντος έτους» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ. οικ. έτους 2016.

Tagged with