Η ΕΡΤ προκήρυξε διαγωνισμό για τα Social Media

Η ΕΡΤ προκήρυξε διαγωνισμό για τα Social Media

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής της ΕΡΤ Α.Ε. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Fb, Instagram) και στην πλατφόρμα YouTube.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, οριζόμενη ως η χαμηλότερη τιμή της αμοιβής του υποψήφιου αναδόχου. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. για το έτος 2021. Στο ποσό των 60.000 ευρώ συμπεριλαμβάνεται το κόστος της διαφημιστικής δαπάνης και η αμοιβή του υποψηφίου αναδόχου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ, 1ος όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης, αίθουσα συσκέψεων).

Tagged with