Προκήρυξη διαγωνισμού – Καταγραφή λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γ.Λ.Κ.

Προκήρυξη διαγωνισμού – Καταγραφή λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γ.Λ.Κ.

Την Παρασκευή 02/03/2018 αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης καταγραφής λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η παροχή μιας ανεξάρτητης και αντικειμενικής αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συντελεστεί κατά τα τελευταία έτη στο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης, η σύγκρισή τους με τα διεθνή πρότυπα και τα συστήματα που επικρατούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.

Η ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης μέσω ανοικτού διαγωνισμού σε ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική επάρκεια, θα διασφαλίσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και θα επιτρέψει την αντικειμενική αποτίμηση των προόδων που έχουν συντελεστεί και της ενισχυμένης πλέον δυνατότητας διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ελέγχου των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης.

Το σχέδιο προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Competitions/ConsultationsPages/new_glk_01032018