Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

H Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν της σημερινής της συνεδρίασης, ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 6.500 κοινών ονομαστικών ομολογιών της εταιρίας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (ISIN:GRC815117CD9), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, σταθερού επιτοκίου 5,50% ετησίως και διατέθηκαν μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η εταιρία με νεότερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.